Committees

Symposium Co-chairs

 • Setsuhisa TANABE (Kyoto U)
 • John BALLATO (Clemson U)

Committees

 • Takayuki KOMATSU (Nagaoka UT)
 • Kazuyuki HIRAO (Kyoto U)
 • Yasutake OHISHI (Toyota TI)
 • Kathleen RICHARDSON (U Central Florida)
 • L. David PYE (Alfred U)
 • Randy YOUNGMAN (Corning)
 • Shigeru YAMAMOTO (NEG)
 • Yasumasa NAKAO (AGC)
 • John MAURO (Corning)
 • Naoto HIRAYAMA (NSG)

Local Organizers

 • Jumpei UEDA (Kyoto U)
 • Masayuki NISHI (Kyoto U)
 • Takayuki NAKANISHI (Hokkaido U)
 • Yumiko KATAYAMA (U Tokyo)
top